Kwaliteitseisen

Een Grote Münsterlander is alleen een Grote Münsterlander als er Grote Münsterlander op staat….

Globaal kunnen vier categorieën Grote Münsterlanderpups onderscheiden worden:

1. “Grote Münsterlanders” zonder stamboom.
Eigenlijk zijn dit geen Grote Münsterlanders maar “look alikes”, ze lijken in meer of mindere mate op een Grote Münsterlander. De voorouders van deze honden zijn onbekend, en in feite koopt u een bastaardpup. Meestal komt dit ook tot uitdrukking in de prijs, dergelijk pups worden vaak voor zeer lage prijzen te koop aangeboden. Het is een fabel te denken dat u met een bastaardhond altijd een gezonde hond koopt. Alle ziektes en afwijkingen die voorkomen bij rashonden komen helaas ook voor bij bastaarden. Er zijn zelfs dierenartsen die de ervaring hebben dat rasgebonden ziektes bij look alikes juist meer voorkomen omdat bij deze stamboomloze honden niet de preventieve onderzoeken en fokregels worden toegepast die de rasvereniging juist wel verplicht stelt.

2. Grote Münsterlanders met stamboom maar niet conform fokreglement gefokt.
Een stamboom is niet veel meer of minder dan een afstammingsbewijs. Van Grote Münsterlanders met stamboom zijn de voorouders bekend en als Grote Münsterlanders ingeschreven in het stamboek. Helaas geeft een stamboom echter geen enkele kwaliteitsgarantie, behoudens de inteeltbeperking die de Raad van Beheer heeft ingesteld. Een fokker die op eigen initiatief een Grote Münsterlanderteef met heupdysplasie kruist met een Grote Münsterlanderreu met heupdysplasie krijgt voor de hieruit geboren pups gewoon een stamboom. Grote Münsterlanders met stamboom maar niet volgens het fokreglement gefokt worden meestal voor een paar honderd Euro te koop aangeboden. 

3. Grote Münsterlanders met stamboom en conform fokreglement gefokt.
De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging (NGMV) heeft een fokreglement: VFR NGMV na goedkeuring ALV 6-4-2018  (VFR) waarin eisen worden gesteld aan de fokteef, de dekreu en de combinatie van fokteef en dekreu. Dit zijn eisen die te maken hebben met gezondheid, welzijn, gedrag, werkkwaliteiten en exterieur. Wanneer een fokteef of een dekreu goedgekeurd wordt komt deze hond op de fokdierenlijst. Een fokker die volgens de regels van de rasvereniging wil fokken zal voorafgaand aan de dekking controleren of de geselecteerde combinatie voldoet aan alle gestelde eisen in het fokreglement. Als pupkoper kunt u bij de fokker alle uitslagen van de beide ouderdieren inzien. En alleen combinaties die voldoen aan het VFR worden vermeld op de website van de NGMV. Iedere fokker die kosten noch moeite gespaard heeft om te voldoen aan alle door de NGMV gestelde eisen zal u alle bewijzen hiervan graag laten zien

4. Grote Münsterlanders met stamboom en “extra kwaliteitseisen”
Soms worden Grote Münsterlander pups te koop aangeboden in een hogere prijsklasse. De combinaties waaruit deze pups geboren zijn voldoen vaak wel maar niet altijd aan het fokreglement van de NGMV. Meestal zijn dit pups uit ouderdieren waarvan de fokker vindt dat ze een bepaalde meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld omdat de ouderdieren bijzondere prestaties geleverd hebben tijdens jachthondenproeven of veldwedstrijden. Of omdat de ouderdieren uitzonderlijk gekwalificeerd zijn op gebied van exterieur. Voor pupkopers die met hun nieuwe aanwinst een specifiek doel voor ogen hebben kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar een pup uit ouderdieren die aan dit speciale doel voldoen. Al geven resultaten uit het verleden natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst. De pupkoper zal echter zelf in overleg met de fokker de afweging moeten maken of de pup wel of niet deze prijs waard is.

 

Hit Do v. ’t Patriez’n Laand van Sonja de Ruiter