Privacyverklaring

Privacy verklaring van de

”Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging” (hierna “NGMV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid bent, wordt of geen lid bent van NGMV, maar inschrijft voor een door NGMV georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan NGMV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vereniging “De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging “, J.R.Stuutstraat F 84 9663SJ Nieuwe Pekela, KvK nummer 40144438, emailadres secretaris@grotemunsterlander.nl , website https://www.grotemunsterlander.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via info@lamslag.nl

 1. Welke gegevens verwerkt NGMV?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door NGMV verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Grote Münsterlander (s)
e) uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, aanlegproeven ,(kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Grote Münsterlander (s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie op onze website, in ons clubblad, op onze Facebook pagina /groepen

 1. Met welk doel verwerkt NGMV deze persoonsgegevens?

NGMV verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door
  uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van NGMV, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Grote Münsterlander (s);
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, aanlegproeven,(veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 4. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor de

administratieve verwerking in de database ZooEasy;

 1. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw

lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar de ervaringen met NGMV en u te

informeren over de ontwikkelingen van NGMV.

 1. NGMV gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van NGMV
 2. Bewaartermijnen

NGMV verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit NGMV volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft NGMV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 3. Indien NGMV voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft NGMV als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.
 4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

NGMV verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van NGMV aan de koepelorganisatie, waarbij NGMV is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • Vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van NGMV aan de drukker van het NGMV Clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van NGMV;
 • (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door NGMV georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan NGMV en de betaling wordt door NGMV geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door NGMV ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en NGMV een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als NGMV verwerkt worden.
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 2. Via de penningmeester van NGMV kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NGMV zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 3. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de penningmeester
 4. Indien u klachten heeft over de wijze waarop NGMV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@grotemunsterlander.nl ). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.grotemunsterlander.nl bekend gemaakt.

Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Secretariaat N.G.M.V.

secretaris@grotemunsterlander.nl

Vereniging de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging © 2018